pdf

Vård på rätt nivå NUS – Spridningsprapport

Nu finns arbetet Vård på rätt nivå till, genom och från Norrlands universitetssjukhus som rapport.

I detta arbete har fokus varit att erbjuda bedömning, vård och behandling på rätt vårdnivå och rätt vårdinstans utifrån patienternas behov med strävan att patienterna ska läggas på rätt avdelning utifrån kontaktorsak och diagnos. För att detta ska ske har projektet sett över inflödet till sjukhuset, hur lediga vårdplatser visualiseras och hanteras, hur vårdtiden ser ut på avdelningar samt hur arbetssätt och rutiner gällande utflödet fungerar. Även rutiner mellan primärvård, slutenvård och den kommunala vården har speglats och setts över för att komma åt hela flödet.

I rapporten beskrivs organisering och deltagare, mätningar och analyser samt vilka lösningar som testats under projekttiden och de resultat som kan ses hittills. De tydligaste lärdomarna har handlat om god kommunikation
mellan berörda parter samt analys och planering av hur man skapar balans mellan in- och utflödet på vårdavdelningar, vilket är en kärnfråga för att kunna erbjuda vård på rätt vårdavdelning utifrån medicinska behov.