Vårt förhållningssätt

Memeologen har ingen auktoritär position i organisationen. Den enda auktoritet som memeologer besitter är att förmedla attraktiv kunskap för chefer och medarbetare – dvs kunskap som man upplever att man har nytta av. Vi strävar därför alltid att förpacka kunskap med tydlighet, skärpa och övertygelse och vi är alltid på spaning efter ny metodik och nya tänkesätt som kan förstärka attraktionen med systematiskt förbättringsarbete.

Tack vare vår neutrala position är det möjligt att vi rör oss i organisationens alla nivåer och alla områden. I dessa möten blir det viktigt att förstå hur såväl den formella som den informella kommunikationen går till. Vi är övertygade om att denna förståelse möjliggörs genom att vi deltar i och följer den naturliga spridningen i organisationen – vad fungerar, vad fungerar inte och framför allt, varför?

En memeolog arbetar utifrån mottaglighet. Vilka verksamheter och individer är mottagliga, vad kännetecknar kunskap som är mottaglig och hur ser nätverk, mötesforum och dialoger ut som förstärker mottaglighet? ”En bra dialog börjar med lyssnande”, är sentensen för förhållningssättet och i slutänden är en grundförutsättning att inte förväxla verktyg, metodik och tänkesätt med verkligheten.

Memeologer följer och håller fast vid den övergripande förändringsprocessen och är ett metodstöd för involverade. Oftast börjar utvecklingsarbetet i det lilla men för att förändringen skall få genomslag är memeologer medvetna om att ofta fordras en koordinering i de styrande mekanismerna.