Från kunskap till praktik

Hur tar man vara på kunskaper och erfarenheter som finns så att de för större spridning? Hur går man från att prata om vad man skulle kunna eller borde göra och att faktiskt göra det i praktiken? Vad kan man lära av andra som arbetar med något liknande, inte minst för att spara både tid och energi? På Memeologen ser vi det som en strukturerad arbetsprocess i olika steg – spana, förtydliga och paketera innehåll, pröva i verkligheten och slutligen ett steg för att sprida kunskap och erfarenheter. Ett sådant arbete utgår från det finns ett förändringstryck och en förändringsvilja och förstås en insikt i gapet mellan kunskap och praxis – dvs en insikt om förändringsbehov och ett tydligt område som behöver förbättras. Arbetsprocessen baserar sig på det som brukar beskrivas som Genombrottsmetodik.

Spana

Spaningsarbetet handlar om att utsätta sig för nya intryck om hur ett förbättringsområde kan angripas via t ex litteratur, rapporter och sammanställningar, konferenser och inte minst nätverk och relationer för att fånga kunskap, evidens och erfarenhet. Spaning förutsätter ett allmänt nyfiket sinnelag och att eftersträva bredd och öppenhet. En stor utmaning ligger i att inte lägga på värderingsfilter i allt för tidigt stadium. Spaning förutsätter också att man vet vad man letar efter – vilket problem vi letar lösningar på.

Paketera

Paketering innebär att sätta ihop material och uppslag till nya arbetssätt så att de stödjer den önskvärda förändringen. Bra paket kännetecknas av att förändringsförslagen hängs upp på ett flöde eller en process för att inte bara bli en samling enskilda aktiviteter. Andra viktiga faktorer är anpassningsbarhet, enkelhet och genomförbarhet. Det finns två vägar att gå beroende på syftet; antingen att uttrycka förändringar i övergripande förslag som tar fasta på kärnan, så kallade koncept, för att skapa driv i en viss riktning, eller där resultatet av en paketering blir ett antal standardiserade arbetssätt där följsamheten till specifika lösningar är viktig.

Pröva och se vad som händer

Koncept behöver prövas i verkligheten. Inte alltid för att se om idén håller (vissa lösningar har bevisligen fungerat på andra ställen), utan snarare för att se hur en förändring ska appliceras i ett nytt sammanhang. Pröva och se förutsätter mandat och tidsutrymme att pröva, analysera, besluta och ompröva förändringar, dvs att man arbetar enligt PDSA. En annan förutsättning är att alla som berörs i praktiken finns representerade i den grupp som arbetar med förändringen. En viktig del i en arbetsprocess är också regelbundna möten, så kallade lärande seminarier, där erfarenhetsutbyte mellan deltagarna har stort utrymme. Frågan om hur en förändring ska genomföras blir förmodligen tydligare över tid när koncept och idéer provas av allt fler, men aldrig bli helt färdig då ingen kan sägas ha exakt samma förutsättningar. Därför behöver alla pröva och se.

Spridning

Spridning innebär att nya och bättre arbetssätt sprids genom sociala system över tid. Det förutsätter en tydlig paketering, en ordnad arbetsprocess, möjlighet till anpassningar utifrån lokala och övergripande förutsättningar samt tydliga strukturer för avstämning och uppföljning. Att strukturera spridningen i en process underlättar en gradvis och lärandestyrd utveckling mot det som ska uppnås.

Intressanta länkar

Om Genombrottsmetoden på IHIs (Institute for Healthcare Improvements) hemsida

Konceptsamling barn och unga – Pinocchio

Konceptsamling sjuka äldre – En meny av möjligheter

För mer info, kontakta oss