Leda Förändring

Vilken typ av ledarskap möjliggör och förstärker verksamhetens förmåga att forma sin egen framtid? För att leda en verksamhet i önskad riktning behöver ledaren skapa en struktur som möjliggör regelbunden dialog med medarbetarna om verksamhetens mål, ambitioner, hur det går och vad som behöver göras. Ledaren behöver också skapa en öppenhet för att förändringar ofta ger oväntade konsekvenser och har därför behov av en struktur och systematik för att följa upp och lära av förändringar. Man kan säga att viljan att leda förändring behöver komma från vetskapen om att nuläget är otillräckligt – det vi gör behöver förändras för att nå verksamhetens mål och värderingar.

Att genomföra en förändring behöver i sig inte vara särskilt märkvärdigt. Den enklaste varianten är väl att man kommer på en idé om att jag kan göra på ett annat sätt. Man prövar och ser om det funkar. Sedan berättar man det för sina arbetskamrater och utifrån det så ”antas” förhoppningsvis idén hos de andra. Detta kan sedan systematiseras genom exempelvis sk ”daglig styrning” där man på avstämningsmöten redovisar problem som känns angelägna att ta bort eller reducera. Om man växlar upp problemomfattningen så att det omfattar en hel patientgrupp, process och involverar flera yrkesgrupper och arbetsplatser, ökar behovet av struktur och då är de tre frågorna om vad vi vill åstadkomma, hur vi ska mäta samt vilka förändringar vi kan göra, underlättande. Allteftersom man uppgraderar förändringens omfattning ökar behovet på en systematik av förändringen.

Vissa förändringar är så omfattande att de involverar ett helt system – en nivå där själva förändringen blir en ”egen” process. På Memeologen har vi utvecklat en sådan process – Memeologen Improvement Approach eller ”Snurran”. Ursprunget är hämtat från Jesper Olsson doktorsavhandling ang vilka faktorer man kan se i framgångsrika förändringar; OCM (Organizational Change Manager) prof David H Gustafson; Madison USA och  SOCM (Swedish Organizational Change Manager) Jesper Olsson Chalmers. Detta har kombinerats med memeologens egna erfarenheter och satts ihop i en strukturerad utvecklingsprocess.

Förutsättningar för att lyckas med att leda förändring

För att leda förändring behövs inre och yttre motivation, struktur och system som jämnar vägen för ledare och medarbetare. Den inre motivationen kommer från känslan av att det är angeläget att förändra. För det krävs både en insikt i hur det är och vad som är det önskade tillståndet. Den yttre motivationen kommer från tillfredsställelsen av att leda verksamheten mot tydliga, angelägna och mätbara mål. Motivationen kommer av att veta hur man ligger till och genom att utvärdera om förändringarna leder till förbättringar.

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför har strukturen med avstämningsmöten stor betydelse. Där kan man systematiskt reflektera över hur det går, om medarbetarna har möjlighet att göra det som är överenskommet, om man uppnår önskade resultat och inte minst, fånga lärdomar av pågående förändringsarbeten.

Ett ledningssystem där man från högsta ledning till den som utför det praktiska arbetet har en röd tråd från verksamhets mål till de dagliga aktiviteterna har också stor betydelse, så att de beslut som fattas underlättar att det blir lätt att göra rätt. Slutligen krävs en systematik för att arbeta med ständig förbättring. Förr eller senare kommer förutsättningar och behov av att förändras, vilket i sin tur kräver förändring av verksamhetens innehåll. Därför tror vi inte på tillfälliga morötter som skapar kortsiktig följsamhet till enskilda förbättringsaktiviteter, utan ser hellre en stärkt förmåga till ständigt bättre över tid.

För mer info, kontakta oss