Ständigt bättre

Vad är kärnan i ständiga förbättringar? Vilka arbetssätt, förhållningssätt och strukturer behöver finnas på plats och varför? Alla verksamheter befinner sig i en situation av ständig förändring. Frågan är om man drabbas av den eller påverkar den själv i en riktning man själv vill gå. På Memeologen menar vi att långsiktig verksamhetsutveckling inte är en quick-fix. Istället handlar det om att se på utveckling mindre som projekt och mer som en kultur av konstruktiv samsyn där alla är delaktiga och känner trygghet i att skapa nya rutiner och vanor när det behövs – när behov och förutsättningar förändras. Det handlar alltså om att få till förändringar i vardagen, de dagliga justeringarna till det bättre. Kärnan i ett sådant arbete utgår från att fokusera på flödet eller processen och förmågan till självförbättring.

Några centrala beståndsdelar i arbetsprocessen Ständigt bättre;

  • Behov – Förståelse för kundens behov och flöde samt hela logistiken
  • Självförbättring – Förmåga att fånga, analysera och åtgärda problem och brister
  • Träning – Chefer och medarbetare utvecklar över tid sin förmåga att ständigt förbättra i vardagen
  • Viljeinriktning – Vad förändrade arbetssätt strävar efter att uppnå
  • Mätetal – Accepterade, lättfångade och visuellt presenterade nyckeltal att följa över tid
  • Avsätta tid – Skapa forum för kommunikation, reflektion och analys
  • Utmana befintlig kultur – Våga prata om varför det inte blir som vi har tänkt oss, våga prova förändringar (PDSA), våga standardisera och ompröva
  • Ledarskap och medarbetarskap – Att utveckla ett värdeskapande förhållningssätt

På Memeologen har vi under flera år arbetat med att stötta verksamheter och ledare att närma sig de arbets- och förhållningssätt som även beskrivs inom Lean. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vad det kan innebära i praktiken att bygga strukturer och en kultur av ständiga förbättringar.

 

För mer info, kontakta oss