Vård på rätt nivå NUS – Spridningsrapport

Publicerad 28.5.2015

Sedan september 2014 har Västerbottens läns landsting (VLL) deltagit i ett nationellt SKLprojekt, Bättre flöde i vården, ett projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet. VLL har med stöd från Memeologen cialis from canada online pharmacy deltagit med två flöden ”Malignt Melanom” och det akuta inflödet på NUS, ”Vård på rätt nivå”. Nu finns arbetet Vård på rätt nivå till, genom och från Norrlands universitetssjukhus som rapport.

Problembilden är inte ovanlig; trots senare års intensiva arbete med flödena lokalt på akutmottagningen, vårdavdelningar, operation, geriatriken och primärvården, kvarstår övergripande problem med in-, genom- och utflöde från sjukhuset. 2014 hade Nus somatik i medel ca 300 utlokaliserade vårddagar per månad och 708 överbeläggningar varje månad.

I detta arbete har fokus varit att erbjuda bedömning, vård och behandling på rätt vårdnivå och rätt vårdinstans utifrån patienternas behov med strävan att patienterna ska läggas på rätt avdelning utifrån kontaktorsak och diagnos. För att detta ska ske har projektet sett över inflödet till sjukhuset, hur lediga vårdplatser visualiseras och hanteras, hur vårdtiden ser ut på avdelningar samt hur arbetssätt och rutiner gällande utflödet fungerar. Även rutiner mellan primärvård, slutenvård och den kommunala vården har speglats och setts över för att komma åt hela flödet.

I rapporten beskrivs organisering och deltagare, mätningar och analyser samt vilka lösningar som testats under projekttiden och de resultat som kan ses hittills. De tydligaste lärdomarna har handlat om god kommunikation
mellan berörda parter samt analys och planering av hur man skapar balans mellan in- och utflödet på vårdavdelningar, vilket är en kärnfråga för att kunna erbjuda vård på rätt vårdavdelning utifrån medicinska behov.

Du hittar rapporten här.